Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

De Raad voor Vergunningsbetwistingen opent de ogen

Of hoe de oude regel inzake de dossiertaks bij omgevingsberoepen onterecht bleef doorwerken na invoering van het Omgevingsvergunningsdecreet

Het aantekenen van beroep tegen een omgevingsvergunning kent voor de meeste bouwprofessionals geen geheimen meer. De procedure en de daaraan gekoppelde formaliteiten zijn sinds jaar en dag immers zo goed als onveranderd gebleven. Bovendien wordt op het Omgevingsloket, alsook op de websites van de verschillende Deputaties (en heel wat lokale besturen) de procedure haarfijn uiteengezet.

Op 18.03.2021 heeft de Raad evenwel orde op zaken gesteld. De Raad oordeelde immers dat bij het indienen van een administratief beroep elke natuurlijke persoon of rechtspersoon gehouden is een dossiertaks te betalen.

Dit druist in tegen de gangbare gebruiken en datgene dat staat vermeld op de websites van de verschillende Deputaties.

Nochtans is de visie van Raad eigenlijk een letterlijke lezing van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet, dat het volgende stelt:

§ 1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is een dossiertaks verschuldigd in de volgende gevallen:

1°bij het indienen van een vergunningsaanvraag in eerste aanleg bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar;

2°bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering;

3°bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een verzoek tot bijstelling, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

De beroepsindieners, vermeld in artikel 53, 3° tot en met 6°, zijn geen dossiertaks verschuldigd.

§ 2. De dossiertaks bedraagt:

1°in het geval van een aanvraag, vermeld in paragraaf 1, 1°, die behandeld wordt overeenkomstig de gewone procedure: 500 euro;

2°in alle andere in paragraaf 1 bedoelde gevallen: 100 euro.

De Raad oordeelt in haar arrest dan ook logischerwijze:

Het administratief beroepschrift is door de huidige raadsman ingediend namens 55 omwonenden, waaronder de huidige verzoekende partijen. Bij het beroepschrift is het bewijs van betaling van een dossiertaks van 100 euro gevoegd, betaald door de raadsman. Samen met de verzoekende partij moet vastgesteld worden dat de tekst van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsdecreet een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon oplegt. De tussenkomende partij kan dus gevolgd worden in haar stelling dat slechts door één persoon op ontvankelijke wijze een administratief beroep is ingediend en bijgevolg voldaan heeft aan de uitputtingsvereiste.

Het betoog van de tussenkomende partij dat enkel de ‘eerste’ beroepende partij DE WITTE bijgevolg de dossiertaks betaald zou hebben, is evenwel een eigen eenzijdige formalistische aanname, die door de Raad niet wordt gevolgd, omdat de vereiste van de uitputting van het administratief beroep raakt aan het principe van de toegang tot de rechter. De Raad neemt dan ook aan dat, aangezien niet ontkend kan worden dat er minstens éénmaal een dossiertaks van 100 euro betaald is en het administratief beroep door de verwerende partij ontvankelijk verklaard is, in elk geval de eerste verzoekende partij haar administratief beroep uitgeput heeft.

De Raad oordeelt met andere woorden dat er wel degelijk een dossiertaks moet worden betaald overeenkomstig het aantal beroepsindieners, en niet per beroepsschrift (zoals dit vóór 01.01.2018 verankerd was in de regelgeving).

Men oordeelt daarnaast dat dit met zich meebrengt dat wanneer slechts één dossiertaks wordt betaald voor meerdere personen, er dan ook maar één persoon nog toegang heeft tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Om de kansen gaaf te houden voor alle partijen, zal het aldus zaak zijn om per beroepende partij een dossiertaks te betalen.

Tot slot kan worden toegevoegd dat de Deputatie van West-Vlaanderen intussen haar online richtlijnen voor het aantekenen van beroep heeft bijgesteld.

Daarbij wordt duidelijk melding gemaakt van '100,00 euro per beroeper'.

Het is nu wachten tot het Omgevingsloket, alsook de andere Deputaties (en lokale besturen) hun website hebben geconformeerd aan het Omgevingsvergunningsdecreet en deze recente rechtspraak van de Raad.

U bent bij deze alvast gewaarschuwd!

 

STEL ONS TEAM UW VRAAG

Stel op een correcte manier uw omgevingsberoep in. Onze advocaten staan u graag bij met kennis ter zake.