Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

Witwaswetgeving

Voor bepaalde activiteiten die Bonus Advocaten ten behoeve van de cliënt uitoefent, valt zij onder de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (“Antiwitwaswet”).

Die wet beoogt de preventie en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de financiering van het terrorisme. Niet-nakoming van de wetgeving leidt tot tuchtrechtelijke, administratieve en/of strafrechtelijke sancties.

Indien Bonus Advocaten optreedt in uw naam en voor uw rekening in financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed, moet een cliëntenonderzoek gevoerd worden. Dat gebeurt eveneens indien Bonus Advocaten belast wordt met juridische bijstand inzake onderstaande verrichtingen:

  • Aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven;
  • Het beheer van geld, waardepapieren of andere activa;
  • De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
  • Het organiseren van de inbreng nodig voor de oprichting, exploitatie of beheer van vennootschappen;
  • De oprichting, exploitatie of beheer van fiducieën, trusts, vennootschappen, stichtingen of gelijkaardige structuren.

Alvorens juridische bijstand te verlenen, is Bonus Advocaten gehouden u als nieuwe cliënt, de eventuele lasthebbers en begunstigden van rechtspersoon-cliënten te identificeren. Identificatie van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon gebeurt doorgaans door middel van uw identiteitskaart, respectievelijk het ondernemingsnummer. Bonus Advocaten kan u ook vragen naar de oorsprong van gelden en vermogensbestanddelen.

Bovendien dient Bonus Advocaten gedurende de hele cliëntenrelatie waakzaamheid aan de dag te leggen en eventueel bijkomende informatie te vragen. Daarom vraagt Bonus Advocaten om gebeurlijk uw gewijzigde persoonsgegevens spontaan en vrijwillig mee te delen.

Indien geen identificatie van u als cliënt, uw eventuele lasthebbers en begunstigden binnen de termijn van twee weken voorligt, is Bonus Advocaten wettelijk verplicht om de zakelijke relatie te weigeren of te staken.

Indien Bonus Advocaten weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat bepaalde geldmiddelen, verrichtingen en/of feiten verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme en zij daarmee geconfronteerd wordt, is Bonus Advocaten verplicht dat onmiddellijk aan de stafhouder van West-Vlaanderen mee te delen. Na controle geeft de stafhouder eventueel de ongefilterde informatie door aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

De wettelijke verplichtingen in het kader van de Antiwitwaswet ontslaat Bonus Advocaten niet van haar deontologisch beroepsgeheim.

Bovendien gelden bovenstaande wettelijke verplichtingen niet indien Bonus Advocaten instaat voor het bepalen van uw rechtspositie, de verdediging of vertegenwoordiging in of in verband met een rechtsgeding, met inbegrip van het instellen of vermijden van een dergelijk rechtsgeding.

Uw vragen en opmerkingen inzake de Antiwitwaswet kunnen steeds gericht worden aan info@bonusadvocaten.be.