Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

Privacyverklaring

De website beschikbaar op het adres www.bonusadvocaten.be is eigendom van BV BONUS ADVOCATEN met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Stationsstraat 8 en met ondernemingsnummer 0463.137.980. 

Bonus Advocaten neemt uw privacy ernstig en garandeert een transparante, behoorlijke en rechtmatige bescherming van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarvoor baseert Bonus Advocaten zich op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Belgische Privacywet”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (“GDPR”). Bonus Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 

De privacyverklaring is van toepassing indien u de website www.bonusadvocaten.be bezoekt, ons persoonsgegevens verstrekt, u gebruik maakt van onze diensten en/of u op een andere manier met ons interageert. Het is aan te raden om de privacyverklaring volledig door te nemen. 

Het toepassingsgebied van deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot andere websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op de website verwezen wordt, noch tot ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten. 

Bonus Advocaten behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment te kunnen wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring treedt vanaf publicatie op de website in werking. Een regelmatige controle van de website laat u toe de aanpassingen te bekijken. Door verder gebruik te maken van onze diensten of de website aanvaardt u de gebeurlijke wijzigingen aan de privacyverklaring. 

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Bonus Advocaten?

Bonus Advocaten verwerkt gebeurlijk de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Ondernemingsnummer en kopie KBO-inschrijving;
 • Rijksregisternummer of paspoortnummer;
 • Beroep en -betrekking;
 • Overige persoonsgegevens die u via het contactformulier, telefonisch of op een andere manier verstrekt;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentiewerk);
 • Bankrekeningnummer en andere financiële gegevens;
 • Documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).

Bonus Advocaten verwerkt eveneens gebeurlijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien u die versterkt ter behartiging van uw belangen en/of in zoverre dat noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Bonus Advocaten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens ze toestemming hebben van ouders of voogd of Bonus Advocaten gebonden is door de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen.

Bonus Advocaten kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Daarom is het aan te raden dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bonusadvocaten.be.

2. Waarvoor bewaart Bonus Advocaten uw persoonsgegevens?

Bonus Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens die toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren. Dat gaat onder meer om adviesverlening, bijstand in een bemiddeling, onderhandeling of procedure en het optreden als lasthebber;
 • Om u te kunnen contacteren indien nodig ter uitvoering van onze dienstverlening en u de nodige inlichtingen te verschaffen;
 • Ter afhandeling van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • Voor de verwerking van uw sollicitatie;
 • Voor onze financiële administratie en boekhouding;
 • Om de klantenrelatie te onderhouden en u op de hoogte te houden van voor u interessante nieuwsfeiten, wetgevingen of juridische artikelen.

3. Op welke grond bewaart Bonus Advocaten uw persoonsgegevens?

U doet beroep op onze juridische bijstand, waardoor uw toestemming de eerste grondslag is om uw persoonsgegevens te verwerken. Overige mogelijke rechtsgronden zijn de uitvoering van een gebeurlijke overeenkomst, het vervullen van wettelijke (bv. antiwitwaswetgeving) en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van Bonus Advocaten of derden. Bovendien is Bonus Advocaten aan het deontologisch beroepsgeheim van advocaten onderworpen, waardoor steeds de grootste discretie aan de dag wordt gelegd in verband met de verstrekte gegevens.

4. Hoe lang bewaart Bonus Advocaten uw persoonsgegevens?

Bonus Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken, doch minstens vijf jaar. Conform artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek is Bonus Advocaten immers slechts ontlast van haar beroepsaansprakelijkheid en niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van onze taak. In dat opzicht is Bonus Advocaten verplicht uw persoonsgegevens minstens vijf jaar na het beëindigen van haar taak te bewaren.

5. Wat zijn uw rechten?

5.1 Recht op informatie

Aan de hand van deze Privacyverklaring tracht Bonus Advocaten u op een transparante, begrijpelijke en toegankelijke manier te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. 2 Recht op toegang en inzage

U heeft het recht op inzage en controle van uw persoonsgegevens, evenals van de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens en de bewaartermijn.

U kan ook steeds een kopie van uw persoonsgegevens vragen. Indien u om bijkomende kopieën vraagt, kan Bonus Advocaten een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

5.3 Recht op rectificatie

U heeft steeds het recht om actualisatie of rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals vervollediging van uw onvolledige persoonsgegevens.

5.4 Recht op gegevenswissing of -beperking

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

 • De bewaring van uw persoonsgegevens is niet meer noodzakelijk voor de vooropgestelde doeleinden;
 • U oefent succesvol uw recht op bezwaar uit;
 • U bewijst dat Bonus Advocaten uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • De verwijdering is noodzakelijk ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U trekt uw toestemming tot verwerking in, terwijl er geen andere rechtsgrond tot verwerking van uw persoonsgegevens van toepassing is.

U beschikt evenwel niet over het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ingevolge een wettelijke verplichting of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft het recht om de beperking van uw persoonsgegevens te eisen in de volgende gevallen:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is niet meer noodzakelijk voor de vooropgestelde doeleinden, terwijl u die wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van uw rechtsvordering;
 • U oefent succesvol uw recht op bezwaar uit;
 • U bewijst dat Bonus Advocaten uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens. Bonus Advocaten beschikt dan over een redelijke termijn om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren.

5. 5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en uw persoonsgegevens over te dragen voor andere diensten. U heeft het recht om Bonus Advocaten te verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener over te dragen, tenzij dit technisch onmogelijk is.

5. 6 Recht van bezwaar

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking voor ons noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of er andere dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Niettemin heeft u steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing. In dat geval staakt Bonus Advocaten de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. 7 Recht op intrekking van de toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De intrekking van uw toestemming werkt evenwel niet retroactief en laat de reeds verwerkte persoonsgegevens onverlet.

5. 8 Recht om niet aan een geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming, zonder menselijke tussenkomst, indien dat u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Vandaag de dag garandeert Bonus Advocaten dat u niet aan een geautomatiseerde besluitvorming zal worden onderworpen, noch profilering.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Bonus Advocaten bewaart uw persoonsgegevens alleen maar voor intern gebruik. Derden die in opdracht van of op instructie van Bonus Advocaten optreden, kunnen ook toegang tot uw persoonsgegevens verkrijgen.

Dat zijn onder meer:

 • de IT-provider(s) van Bonus Advocaten in het kader van het beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT-infrastructuur van Bonus Advocaten;
 • de boekhouder/accountant;
 • verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars;
 • externe advocaten of vervangers in onderaanneming of samenwerking met Bonus Advocaten;
 • andere onderaannemers, leveranciers en externe dienstverleners (bv. vertalers);
 • gerechtsdeurwaarders, notarissen, revisoren, gerechtsdeskundigen en stafhouders;
 • de instellingen en bepaalde online diensten verbonden aan het beroep van advocaat.

In ieder geval dienen bovenstaande derden de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen zij die gegevens enkel aanwenden in het kader van de doeleinden van hun opdracht. Bonus Advocaten sluit een verwerkingsovereenkomst met derden om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bonus Advocaten blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het is ook mogelijk dat Bonus Advocaten uw persoonsgegevens aan derden verstrekt indien dat nodig blijkt te zijn ingevolge wettelijke verplichtingen of onze overeenkomst (bv. in een gebeurlijke procedure).

In ieder geval garandeert Bonus Advocaten u dat uw persoonsgegevens onder geen beding verkocht of commercieel ter beschikking zullen gesteld worden, tenzij met uw voorafgaande toestemming of ter uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Verder verzekert Bonus Advocaten dat uw persoonsgegevens nooit zullen worden doorgegeven aan partijen gelokaliseerd buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Bonus Advocaten heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

7. Wat zijn de verplichtingen van Bonus Advocaten?

Bonus Advocaten garandeert passende technische en/of organisatorische maatregelen ter waarborging van een passende beveiliging van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Indien er toch beveiligingsincidenten of datalekken optreden, zal Bonus Advocaten dat uiterlijk 72 uur na kennisname aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden. In voorkomend geval, zal Bonus Advocaten u hiervan ook op de hoogte stellen.

Bonus Advocaten houdt een verwerkingsregister bij waarin ook de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

Daarnaast zal Bonus Advocaten haar volle medewerking verlenen op verzoek van de bevoegde privacy-autoriteiten.

8. Klachten

Bonus Advocaten doet haar uiterste best om op een zorgvuldige manier uw privacy te beschermen en de desbetreffende wetgeving na te leven. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn, kunt u steeds contact met ons opnemen en een eenvoudig verzoek richten aan info@bonusadvocaten.be. Daarbij vraagt Bonus Advocaten u te identificiëren aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart. In geval van twijfel zullen aanvullende middelen ter identificatie gevraagd worden. Bonus Advocaten streeft ernaar zo snel mogelijk, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek te reageren.

Bonus Advocaten wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL

T: +32 (0)2 274 48 00
F: +32 (0)2 274 8 35
contact@apd-gba.be

9. Toepasselijk recht en rechtsgebied

De in België geldende wet- en regelgeving zijn van toepassing op deze privacyverklaring. In het geval van een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling KORTRIJK bevoegd.

10. Cookies

Bonus Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies waarvan Bonus Advocaten gebruik maakt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook wordt op die manier de website geoptimaliseerd.

Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met deze privacyverklaring geeft u Bonus Advocaten de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om gebruik te maken van cookies op de website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het is echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen?

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve ons te contacteren door middel van onderstaande gegevens:

BV BONUS ADVOCATEN
Stationsstraat 8
8500 KORTRIJK

T: 056 200 410
F: 056 520 310
E-mail: info@bonusadvocaten.be