Kleos Connect
Stationsstraat 8, 8500 Kortrijk
056 200 410

 

 

FAQ – ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wat houdt een eerste gesprek juist in?

In een eerste gesprek gaan we na of we voor u of uw bedrijf kunnen werken. We verifiëren dus of er geen belangenconflict is. U legt uw zaak uit en u krijgt van ons een eerste richtinggevend mondeling advies. Nu ook bij dit eerste gesprek vaak documenten worden bestudeerd en er dan ook advies wordt verleend, wordt voor deze prestaties een factuur opgemaakt.

2. Wordt er een overeenkomst omtrent erelonen en kosten afgesloten?

Op het eerste gesprek delen wij steeds in alle transparantie onze tarieven van erelonen en kosten mee die zullen worden toegepast. Op vraag van de cliënt kan echter steeds een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt.

3. Kunnen jullie beroep doen op derden?

In sommige dossiers is het van belang dat beroep wordt gedaan op derden, zoals andere advocaten (plaatselijke of buitenlandse advocaten) of specialisten (gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen). Wij kunnen hiervoor terugplooien op een vaste poule aan derden, waar wij mee samenwerken. Indien het voor de uitvoering van onze opdracht noodzakelijk is, zullen wij deze mensen mandateren voor onze cliënten. Uiteraard staat het de cliënt vrij om in overleg met het kantoor een suggestie te doen.

4. Hoe worden het ereloon en de kosten bepaald?

Op onze factuur zal u volgende onderdelen terugvinden:

 • Honoraria
  Deze post heeft betrekking op het ereloon en wordt in principe berekend op basis van de gepresteerde uren tegen uurtarief. Het uurtarief varieert tussen de 90,00 euro, excl. btw en 125,00 euro excl. btw.

  Onze prestaties worden nauwgezet bijgehouden. Op vraag van de cliënt kan een gedetailleerde prestatielijst worden bezorgd, waarop de klant kan onderscheiden welke prestaties er geleverd werden en hoeveel tijd daaraan werd besteed.

  Het ereloontarief kan worden verhoogd ingevolge het uitzonderlijke resultaat van het geleverde werk (succes fee), het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad of de hoogdringendheid.

 • Berekende kosten op honoraria
  Naast de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten (e-mails, brieven, faxen), telefoonkosten, parkeerkosten, enz. aangerekend.

  Met het oog op een transparante facturatie worden niet alle bovenvermelde kosten afzonderlijk aangerekend. Voor deze kosten hanteren wij een forfaitair tarief van 20 % op het aangerekende honorarium, zodat u als cliënt niet voor verrassingen komt te staan en een makkelijker zicht krijgt op het finale kostenplaatje.

 • Dossierkosten
  Het is niet voor elk dossier vereist dat er verplaatsingen worden gemaakt of dat er aangetekende zendingen worden verstuurd. Om die reden worden deze kosten apart aangerekend:
  - Aangetekende zending: 10,00 euro excl. btw
  - Kilometervergoeding: 0,70 euro excl. btw / kilometer

 • Voorgeschoten uitgaven
  Voorgeschoten uitgaven, zoals onder meer dagvaardingskosten, uitvoeringskosten, rolrechten, diplad, kosten inzake prestaties van gerechtsdeurwaarders, andere advocaten, notarissen, vertalers, accountants, revisoren en deskundigen, officiële of officieuze databanken, taksen en andere heffingen van overheden(hypotheekkantoor, registratiekantoor, enz.) en administratieve beroepsinstanties, worden afzonderlijk doorgerekend. Deze worden eenvoudigweg doorgerekend, tenzij ze met akkoord van de cliënt rechtstreeks gefactureerd worden.

  In onderling overleg kan de behandeling van een bepaald dossier of onderdelen ervan tegen een vooraf overeengekomen vast bedrag gebeuren.

5. Wanneer moet ik betalen?

 • Provisie
  Soms vragen wij voor de aanvang van of in de loop van zijn werkzaamheden een provisie. Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten. Op het einde van de rit worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

  Provisie-facturen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst ervan worden betaald.
  Het is pas na betaling van de provisie dat wij onze werkzaamheden aanvatten of voortzetten.

 • Factuur
  Naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen, zal u van ons een factuur ontvangen voor alle door ons gepresteerde uren. Ook de kosten en voorgeschoten uitgaven worden dan aangerekend. Deze tussentijdse facturatie zorgt ervoor dat u op het einde van de rit niet voor een verrassing komt te staan.

  Onze factuur moet net als onze provisie-facturen binnen de 14 dagen na ontvangst ervan worden betaald.
  Indien er geen betaling volgt van onze facturen, behouden wij ons het recht voor om al onze prestaties op te schorten.

 • Laattijdige betaling
  Bij het uitblijven van betaling van onze facturen op de vervaldag zijn – zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het uitstaand bedrag, met een minimum van 50 EUR.

6. Zijn jullie verzekerd?

Uiteraard. Alle advocaten van Bonus Advocaten zijn via de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits. De beroepsaansprakelijkheid van Bonus Advocaten en van de advocaten die werken voor Bonus Advocaten als zelfstandig medewerker is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval.

De aansprakelijkheid van Bonus Advocaten beperkt zich tot het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van haar deelgenoten. 

VRAAG ONS TEAM OM ADVIES

Blijf niet met uw vragen zijn, stel ons uw vraag.